Sri Devi Sharadambal and Sri Chandika Parameshwari Devi

The ancient temple of Sri Sharada, the presiding deity of Sringeri has a glorious history that begins with the setting up of the Dakshinamnaya Peetham by Sri Shankara Bhagavatpada. Originally it was an unpretentious shrine with the Murti of Sharada made of sandalwood, installed over the Sri Chakra that Sri Adi Shankara carved on a rock. Subsequently Sri Bharati Krishna Tirtha and Sri Vidyaranya had a temple built in the Kerala style, with timber and tiled roof. Sri Bharati Krishna Tirtha substituted the sandalwood idol with the present golden idol.

माला सुधाकुम्भ विबोधमुद्रा विद्याविराजत्करवारिजाताम् ।
अपारकारुण्यसुधाम्बुराशिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोस्मि नित्यम् ॥

Sri Sharada Bhujangam

Sri Sharada Bhujangam is a beautiful hymn composed by Sri Shankaracharya in praise of Goddess Sri Sharadamba at Sringeri in the Bhujanga metre.

॥शारदाभुजङ्गप्रयाताष्टकम्‌॥सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां
प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बाम्‌ ।
सदास्येन्दुबिम्बां सदानोष्ठबिम्बां
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌॥१॥

कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां
कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्राम्‌ ।
पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ॥२॥

ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां
स्वभक्तैकपालां यशःश्रीकपोलाम्‌ ।
करे त्वक्षमालां कनत्प्रत्नलोलां
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ॥३॥

सुसीमन्तवेणीं दृशा निर्जितैणीं
रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणीम्‌ ।
सुधामन्थरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम् ‌॥४॥

सुशान्तां सुदेहां दृगन्ते कचान्तां
लसत्सल्लताङ्गीमनन्तामचिन्त्याम्‌ ।
स्मृतां तापसैः सर्गपूर्वस्थितां तां
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ॥५॥

कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे
मराले मदेभे महोक्षेऽधिरूढाम्‌ ।
महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ॥६॥

ज्वलत्कान्तिवह्निं जगन्मोहनाङ्गीं
भजे मानसाम्भोजसुभ्रान्तभृङ्गीम्‌ ।
निजस्तोत्रसंगीतनृत्यप्रभाङ्गीम्‌
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ॥७॥

भवाम्भोजनेत्राजसम्पूज्यमानां
लसन्मन्दहासप्रभावक्त्रचिह्नाम्‌ ।
चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णां
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ॥८॥
####
॥इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य #### श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ #### शारदाभुजङ्गप्रयाताष्टकम्॥

CONTACT INFORMATION

Sri Sharadalayam, Sri Sharadambal Kovil, 218 - Race Course Road, Coimbatore – 641 018 | Phone: 0422-2220760

Contact Us